سوالات / راهنما

قوانین ثبت فرم

طبق قوانین و مقررات ثبت آپشن تکراری در فرم ها تخلف بوده و همچنین شما نمیتوانید برروی برد مساوی باخت یک تیم بیش از یک فرم چه در فرم تکی چه در فرم میکس ثبت فرم نمایید و درصورت مشاهده فرم شما برگشت داده میشود و مبلغ برد از حساب شما کسر میشود


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
50 / 1000
200 / 4000
500 / 10000
1000 / 15000
5000 / 80000
10000 / 150000