سوالات / راهنما

راهنما آزاد سازی بونوس

طبق قوانین و مقررات جهت آزاد سازی مبلغ واریزی و مبلغ بونوس نمیتوانید برروی آپشن های بالا پایین مساوی برگشت شرط و شانس دوبرابر ثبت فرم نمایید

فقط ضرایب بلای 2.7 


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
50 / 1000
200 / 4000
500 / 10000
1000 / 15000
5000 / 80000
10000 / 150000